Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ORGANIZAČNÉ pokyny KALOKAGATIA 2012
Prezenčná listina KALOKAGATIA 2012 - doprava
Prezenčná listina KALOKAGATIA 2012 - štartovné
Prezenčná listina KALOKAGATIA 2012 - stravovanie
Prezenčná listina KALOKAGATIA 2012 - ubytovanie


ORGANIZAČNÉ POKYNY

pre účastníkov
GAUDEAMUS IGITUR 2012

 

olympiády stredoškolákov

 

14. – 15. júna 2012 Trnava

 

GAUDEAMUS IGITUR 2012  olympiáda stredoškolákov SR

 

pod záštitou

predsedu Trnavského samosprávneho kraja TIBORA MIKUŠA

Vyhlasovatelia a organizátori:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Trnava

Slovenský olympijský výbor

Slovenská asociácia športu na školách

o.z. Kalokagatia na Slovensku

Kalokagatia CVČ

Trnavský olympijský klub

spolu so školami, školskými a telovýchovnými zariadeniami

 

Termín a miesto konania: 14.- 15. júna 2012 v Trnave

Slávnostné otvorenie: 14.júna 2012 o 19.30 hod. v Mestskej športovej hale  v Trnave

Sídlo organizačného výboru: Kalokagatia CVČ, Strelecká 1 v Trnave

 

Organizačné pokyny

PRIHLÁŠKY:

Zasielajú zúčastnené školy najneskôr do 6. júna 2012 na tlačive v propozíciách.

(e mailom: ristova@santal.at)

PREZENTÁCIA:

14. júna 2012 od 12.00 – 16.00 h, CVČ Kalokagatia, Strelecká 1

15. júna 2012 od 7.00 – 8.00 h, CVČ Kalokagatia, Strelecká 1 – pre družstvá v kolektívnych

športoch, ktoré nebudú ubytované.

Atletika a speedbadminton sa prezentujú 15.6. priamo na športovisku.

Pri prezentácii treba:

Ø  uhradiť štartovné

Ø  predložiť súpisku potvrdenú riaditeľom vysielajúcej školy

Ø  odovzdať vyplnené prezenčné listiny (v dvoch vyhotoveniach) k stravovaniu, ubytovaniu, štartovnému a doprave, ktoré sú v prílohe.

Ø  Vedúci súťažných družstiev pri prezentácii obdržia:

-          potrebné informácie, propagačné materiály a suveníry

-          stravenky

-          rozpis ubytovania, stravovania a dopravy, prípadne ďalšie náležitosti

ŽREBOVANIE:

V kolektívnych športoch bude 13. júna 2012 o 13.00 h - v sídle organizačného výboru

DOPRAVA:

Do Trnavy a späť si zabezpečujú dopravu školy, pri dodržaní podmienok pokynov k úhrade (v prílohe).

V Trnave bude doprava zabezpečená kyvadlovo podľa rozpisu, ktorý dostanú družstvá pri prezentácii.

STRAVOVANIE:

Je zabezpečené v stravovacích zariadeniach (predovšetkým školských a v blízkosti športovísk)

podľa rozpisu, ktorý dostanú účastníci pri prezentácii. Stravovanie začína večerou (14.6.) a končí obedom na druhý deň ( 15.6.) na športoviskách.

Účastníci, ktorí budú počas podujatia ubytovaní, majú v ubytovacích zariadeniach zabezpečenú večeru a raňajky.

Strava sa bude podávať po predložení stravných lístkov, ktoré dostanú vedúci súťažných družstiev pri prezentácii. Na športoviskách je pre účastníkov zabezpečený pitný režim.

Časový harmonogram stravovania:

Raňajky – od 6.30 – 7.30 h

Obed – od 12.00 – 14.00 h

Večera – od 18.00 – 19.00 h

UBYTOVANIE:

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené predovšetkým na školských internátoch.

Ubytovanie bude zabezpečované po jednotlivých športoch, s výnimkou zahraničných účastníkov, ktorí budú ubytovaní spoločne.

Upozornenie:

V atletike a speedbadmintone sa ubytovanie zabezpečuje iba na požiadanie a len účastníkom z krajov vzdialených nad 200 km.

UPOZORNENIE:

V ubytovniach je potrebné riadiť sa platným vnútorným poriadkom. Za prípadné škody spôsobené niektorým z členov výpravy (družstva) zodpovedá vedúci – vzniklú škodu treba uhradiť (okrem prípadných sankcií za škody spôsobené nedbanlivosťou a nezodpovednosťou).

Osobitné upozornenie sa týka vedúcich ubytovaných účastníkov, najmä v súvislosti

s dodržiavaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia!!!

ÚHRADA:

Organizátor uhrádza účastníkom Gaudeamus Igitur pobytové náklady (ubytovanie, stravovanie) a cestovné podľa pokynov v prílohe.

POISTENIE:

Vyhlasovateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov.

Za zdravotný stav a ich poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia. Je potrebné, aby

každý účastník mal so sebou kartičku poistenca.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

Športové súťaže (okrem ukážkových športov) sa riadia ustanoveniami , vydanými v propozíciách a platnými pravidlami jednotlivých športov.

Poznámka:

Pre florbal bolo zmenené miesto konania. Súťaž sa uskutoční v športovom areáli Slávia Trnava na vonkajšom ihrisku.

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA:

Je zabezpečená priamo na športoviskách.

Družstvá by mali byť vybavené aj vlastným zdravotníckym materiálom – chladiace spreje, suchý ľad.

UPOZORNENIE:

Organizátor nie je zodpovedný za stratu osobných vecí.

Rešpektovanie zásad FAIR PLAY:

Olympiáda GAUDEAMUS IGITUR 2012 vo svojej podstate nepredpokladá také postupy a prístupy, ktoré by boli v rozpore so zásadami „čistej hry“. V prípade porušenia týchto zásad môže byť vinník vylúčený z ďalšieho priebehu podujatia. Naopak, príkladné činy v duchu fair play budú po skončení súťaží ocenené trofejou o.z. KALOKAGATIA NA SLOVENSKU.

Časový harmonogram:

14. júna 2012

Príchody výprav zo SR a zo zahraničia

- prezentácia od 12.00 – 16.00 h, CVČ Kalokagatia, Strelecká 1

- ubytovanie priebežne podľa rozpisu

- večera od 18.00 h - na ubytovniach

Slávnostné otvorenie od 19.30 h, Mestská športová hala Trnava

Dôležité upozornenie:

Účasť na slávnostnom otvorení je pre účastníkov Gaudeamus Igitur POVINNÁ!

Kultúrny program po skončení oficiálnej časti slávnostného otvorenia od 20.30 h

15. júna 2012

Športové súťaže od 9.00 h

športoviská podľa rozpisu

Dr. Anton JAVORKA

predseda OV

Príloha:

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky predložených cestovných lístkov.

Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne a podpísaný. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami a číslom účtu.

(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)

Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť číslo účtu.

Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.

Fakturačné údaje: Slovenská asociácia športu na školách

Trnavská 39

931 04 Bratislava

IČO: 17325391 DIČ: 2021305968

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.

Všetky doklady na zúčtovanie s  číslom účtu a  kontaktnou osobou (meno, telefón,

prípadne e-mailová adresa) zasielajte na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 39, 831 04 Bratislava.

V prípade dotazov sa obráťte na: Ing. Danica Iliťová 02/ 38053482, 0911 264572

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

PREZENČNÁ LISTINA

STRAVOVANIE

Akcia : GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov 2012

Termín konania : 14.- 15. júna 2012 v TRNAVE.............................................................

Šport:...................................................................................

Názov školy:...................................................................................

Por. čís.

Meno a priezvisko dátum narodenia

Podpis

účastníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA

UBYTOVANIE

Akcia : GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov 2012

Termín konania : 14.- 15. júna 2012 v TRNAVE........................................

Šport:...................................................................................

Názov školy:...................................................................................

Por. čís.

Meno a priezvisko dátum narodenia

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA

DOPRAVA

Akcia : GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov 2012

Termín konania : 14.-15. júna 2012 v TRNAVE.............................................................

Šport:...................................................................................

Názov školy:...................................................................................

Por. čís.

Meno a priezvisko dátum narodenia

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA

ŠTARTOVNÉ

Akcia : GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov 2012

Termín konania : 14.-15. júna 2012 v TRNAVE.............................................................

Šport:...................................................................................

Názov školy:...................................................................................

Počet účastníkov ( len športovci)........................

Kontaktná osoba .....................................

Telefón...................................................

Mail.......................................................................

Vybratá čiastka (na športovca) .................................................................€

Por. číslo

Meno, priezvisko

Podpis