Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský a športový výbor a o. z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Krajský klub SAŠŠ a okresné kluby SAŠŠ, školy, školské zariadenia, športové kluby a ďalšie telovýchovné subjekty v Trnavskom kraji.

Termín a miesto konania: 23. - 25 . júna 2020, Trnava a okolie

Slávnostné otvorenie: 24. júna 2020 od 19.30 h, Trojičné námestie Trnava

Účastníci:

Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia.

Vekové kategórie:

Podľa Organizačného poriadku a všeobecných ustanovení Kalendára ŠŠS v SR na rok 2019/2020.

Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.1.2004 a mladší (vybíjaná, nar. 1.1. 2007 a mladšie).

Sprievodné športové podujatia podľa individuálnych pokynov.

Program:

Športové súťaže Kalendára: v atletike, volejbale, hádzanej, basketbale, malom futbale FUTBAL CUP (chlapci a dievčatá) a vybíjanej dievčat, ktoré sú zároveň školské M SR.

Sprievodné športové súťaže: prehadzovaná, bejzbal, nohejbal, malý maratón (v rámci slávnostného otvorenia), všetko určené pre chlapcov a dievčatá.

Kultúrne súťaže:

Vyhlásené kultúrno-umelecké súťaže KALOKAGATIE 2020 výtvarný a literárny prejav, fotografia) majú spoločnú tému „DOTKNI SA SVOJICH HVIEZD“. Podrobnosti v propozíciách pre KS.

 

Poistenie:

Účastníci olympiády Kalokagatia 2020 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Úhrada:

Športové súťaže Kalendára - Školské M SR - Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného Organizačného poriadku - Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži. Pokyny k cestovnému v prílohe.

Sprievodné športové súťaže – podľa osobitných pokynov.

Kultúrne súťaže - podľa osobitných pokynov.

 

Štartovné:

Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 3 € / športovec

alebo

Úhrada vopred na účet - SK82 1111 0000 0013 7601 5029 je vo výške 2 € / športovec.

Do poznámky treba uviesť : KALOKAGATIA/ var.sym. daného športu (napr. Kalokagatia/0713 - .volejbal ZŠ), názov školy, pri kategórii jednotlivcov uviesť celé meno a priezvisko pretekára.

Úhradu na účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred.

Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.

Variabilné symboly pre jednotlivé športy:

volejbal – 0713

vybíjaná – 0715

basketbal – 0705

hádzaná – 0709

atletika - 0703

malý futbal FUTBAL CUP – 0614

 

Sprievodné aktivity uvedú názov športu.

Účastníci zo zahraničia podľa osobitných pokynov.

 

PREZENTÁCIA:

  • Prezentácia pre športy VOLEJBAL/ CH +D, ATLETIKA/ CH + D,VYBÍJANÁ/ D, FUTBAL CUP/ CH +D, HÁDZANÁ/ CH

v Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava :

23. júna 2020 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci

24. júna 2020 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov a ATLETIKA (účastníci bez ubytovania)

 

POZOR! HÁDZANÁ CH

23. júna 2020 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj - priamo ubytovanie hotel Piešťany, iba v tento deň.

 

 

  • Prezentácia pre BASKETBAL dievčat :

23. júna 2020 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj – prezentácia na hoteli SATELIT (ul. Nám. J. Murgaša 3), kde budú aj ubytovaní.

24. júna 2020 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov – priamo na športovisku v DIPLOMAT Aréne Piešťany.

 

  • Prezentácia pre BASKETBAL chlapci :

23. júna 2020 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj – prezentácia na Obchodnej akadémii Sereď, Mládežnícka ul., odkiaľ budú odvezení na ubytovanie.

24. júna 2020 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov – priamo na športovisku na Obchodnej akadémii Sereď, Mládežnícka ul.

 

  • Prezentácia pre HÁDZANÚ dievčat :

23. júna 2020 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj – prezentácia v Mestskej športovej hale Galanta, odkiaľ budú odvezení na ubytovanie.

24. júna 2020 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov – priamo na športovisku v Mestskej športovej hale Galanta.

 

Pri prezentácii odovzdajú účastníci:

- vyplnené prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a štartovné (ubytovanie v dvoch vyhotoveniach, jedno sa odovzdáva na ubytovni)

- prihlášku

- účastníci školských M SR - súpisku vytlačenú zo školského portálu.

Upozornenie: Bez súpisky cez portál nebudú pripustení k štartu.

- podpísane tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografovaním na podujatí (tlačivo v prílohe).

Po prezentácii sa všetci účastníci presunú na jednotlivé športoviská pešo alebo kyvadlovou dopravou, ktorá bude zabezpečená od reštaurácie RELAX (vedľa MŠH) na jednotlivé športoviská podľa rozpisu dopravy.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY pre všetkých zúčastnených budú zasielané od 5.júna 2020, na základe obdržanej prihlášky..

Žrebovanie:

19. júna 2020 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.

Rozhodcovia a pravidlá:

Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, kalendára ŠŠS a predpisov v jednotlivých usmernenia vydaných k podujatiu.

Hrací systém a časový rozpis:

Bude upresnený po uzávierke prihlášok a zverejnený pred každou súťažou.

Pri kolektívnych športoch za účasti ôsmych zástupcov bude hrací systém nasledovný:

Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom (A1 – B2, B1 – A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3.miesto. Družstvá z 3.miesta v skupinách hrajú o 5.miesto a družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto.

Pri kolektívnych športoch za účasti štyroch príp. 5 družstiev sa bude hrať systémom každý s každým.

Ak je družstvo zo súťaže vylúčené alebo zo súťaže vystúpi, anulujú sa všetky jeho výsledky a v poradí sa neuvádza.

Ceny: Diplomy, poháre , medaily Kalokagatie.

Tituly:

Kolektívy a jednotlivci na prvých troch miestach získajú ocenenia KALOKAGATIE 2020. V školských M SR aj titul „Školský majster Slovenska“.

Protesty:

Prekladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2020.

Kontrola totožnosti:

Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz poistenca podľa potreby pri prezentácii. Je možné žiadať overenie súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev.

Zdravotnícka služba :

Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení.

POZOR:

Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....)

Výstroj:

V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len lopty k súťažiam.

Prihlášky:

  1. zaslať organizátorovi len elektronicky – cez prihlasovací formulár na https://docs.google.com/forms/d/18jWlvYKyYes58Fn11wa4sAhw-FxhVlH08bF8peV450g/edit?usp=sharing
  1. vložiť cez školský portál aktuálnu súpisku/ www.skolskysport.sk

Obe podmienky uskutočniť najneskôr do piatku 5. júna 2020.

 

ŠKOLY, ktoré prihlasujú deti so zdravotným znevýhodneným prihlasujú svojich športovcov cez prihlasovací formulár na https://forms.gle/Nm5N9eGqo1GzQabu6 aj do systému atletiky.

POZOR!!!

Prihlášky na ATLETIKU je potrebné vložiť/nahrať aj cez systém https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/427

Prihlášku aj súpisku treba vytlačiť a originál (kompletne vyplnená a potvrdená riaditeľom školy) odovzdať pri prezentácii.

 

Informácie: Andrea Ristová

ŠTK SAŠŠ

Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01

tel. 0903 264571

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie získate aj na www.kalokagatia.sk, www.sass.sk a FB profile/Slovenska Asociacia Sportu Na Skolach.

Vaše aktuality o postupových súťažiach (okresné, krajské kolá), výsledky, zaujímavosti či fotky môžete zasielať - k uverejneniu na FB - na e mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Dodržiavanie GDPR.

Ochrana osobných údajov.

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk

 

OZNÁMENIE:

Na tomto podujatí, sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžete dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu rozumejú a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie športu na školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby).

V prípade otázok, prosím kontaktujte Mgr. Andreu Ristovú, tel. č.: 0903 264 571, mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Ďakujeme.

Súťaže, ktoré sú súčasťou M SR sú zaradené do bodovania súťaže v športovej aktivite škôl v SR

„ŠKOLA ROKA“.

Hlásania sa zasielajú do 15.7.2020, podľa pokynov na https://sass.sk/kola-roka .

 

Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje dodržiavať zásady

FAIR PLAY.

 

  • Počas olympiády KALOKAGATIA 2020 sa budú udeľovať:

ZELENÉ KARTY FAIR PLAY (ďalej len Fair play karta)

Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

 

  • Pri slávnostnom vyhodnotení každého turnaja či pretekov sa môže udeľovať špeciálna Cena fair play .
  • KALOKAGATIA je podujatím, na ktorom sa bude udeľovať aj MEDZINÁRODNÁ TROFEJ FAIR PLAY za najvýraznejší počin v duchu FAI PLAY.

 

Účastníci KALOKAGATIE 20 20 sa môžu zúčastniť MALÉHO MARATÓNU – „Z malého Ríma do Tokya“,

ktorý sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia.

 

Svoju účasťnahlásia e mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a najneskôr pri prezentácii 24.6.2020 do 10.00 h.

Účastníci KALOKAGATIE 20 20 sa môžu počas podujatia zúčastniť VÝSTAVY ocenených výtvarných prác v západnom krídle Trnavskej Radnice.

 

 Všetci účastníci olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2020 sa zúčastňujú SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA, 24.6.2020 od 19.30 h na Trojičnom námestí v Trnave.