Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov k Školským M SR, sprievodným športom sa cestovné neprepláca.

Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky predložených cestovných lístkov.

Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať v dostatočnom predstihu.

Všeobecne pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.

Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.

(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)

Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť číslo účtu a kontakt na účtovateľa.

Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy - VLAK (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.

Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu (tvar IBAN) a kontaktnou osobou (meno, telefón, prípadne e-mailová adresa) zašlite na:

Se - SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava

Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka

pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.

V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ: 02/ 44453482, 0903 224 572, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Záväzná P R I H L Á Š K A

Záväzne sa prihlasujeme na olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIU 2018

ŠPORT: .............................................................................................................................

Kategória / chlapci , dievčatá /:..........................................................................................

Kraj:....................................................................................................................................

Presný názov ŠKOLY:..........................................................................................................

PSČ, adresa a tel. školy:......................................................................................................

Počet športovcov/žiakov:.....................................................................................................

Meno a priezvisko vedúceho:..............................................................................................

Tel. kontakt:.........................................................................................................................

Meno a priezvisko vedúceho:..............................................................................................

Tel. kontakt:.........................................................................................................................

STRAVOVANIE:

19.6.2018 Večera......................počet

20.6.2018 Raňajky....................počet

20.6.2018 Obed.........................počet

20.6.2018 Večera .....................počet

21.6.2018 Raňajky....................počet

21.6.2018 Obed.........................počet

Alergia na stravu:............................................................................................aká a počet

UBYTOVANIE:

z 19.-20.6.2018 (atléti) ANO – NIE ................počet

zaškrtnite

z 19.-20.6.2018 (ostatné športy - PO,KE, zahraničie) ANO – NIE ................počet

zaškrtnite

z 20.-21.6.2018 ANO – NIE ................počet

zaškrtnite

DOPRAVA: príchod...................hod dňa...................................

Dopravný prostriedok...............................................................................

 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKU zaslať do 8.6.2018.

P R E Z E N Č N Á L I S T I N A

(stravovanie)

Akcia: KALOKAGATIA 2018

Miesto a termín konania: Trnava, 19.-21.6.2018

Šport:..........................................................Škola:..........................................................................................

P. č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

P R E Z E N Č N Á L I S T I N A

(ubytovanie)

Akcia: KALOKAGATIA 2018

Miesto a termín konania: Trnava, 19.-21.6.2018

Šport:..........................................................Škola:..........................................................................................

P. č.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

P R E Z E N Č N Á L I S T I N A

(štartovné) *

Akcia: KALOKAGATIA 2018

Miesto a termín konania: Trnava, 19.-21.6.2018

Šport:..........................................................Škola:..........................................................................................

P. č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

len športovci

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca štadióna/ihriska, zdravotník)* .............................................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................................................................

Základná škola (názov a adresa): ..............................................................................................

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM *

so spracovaním osobných údajov (meno hráča, rok narodenia) za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na podujatí olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2018.

Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor SAŠŠ, o.z. Kalokagatia na Slovensku.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu....................................................................................

..................................................................... ...................................................................

Podpis : zákonný zástupca športovca Podpis: plnoletej osoby

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu....................................................................................

..................................................................... ...................................................................

Podpis : zákonný zástupca športovca Podpis: plnoletej osoby

V .....................................................dňa .....................................................................................

* nesprávne prečiarknite

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 39, Bratislava 821 01 , E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.