Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Medzinárodná olympiáda detí a mládeže

KALOKAGATIA 2018

19.- 21. júna 2018 v Trnave

ŠPORTOVÉ PROPOZÍCIE

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Krajský klub SAŠŠ a okresné kluby SAŠŠ, školy, školské zariadenia, športové kluby a ďalšie telovýchovné subjekty v Trnavskom kraji.

Termín a miesto konania: 20. - 21 . júna 2018, Trnava a okolie

Slávnostné otvorenie: 20. júna 2018 od 19.30 h, Trojičné námestie Trnava

Účastníci:

Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia.

Vekové kategórie:

Podľa Organizačného poriadku a všeobecných ustanovení Kalendára ŠŠS v SR na rok 2017/2018.

Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.1.2002 a mladší (vybíjaná, nar. 1.1. 2005 a mladšie).

Sprievodné športové podujatia podľa individuálnych pokynov.

Program:

Športové súťaže Kalendára: v atletike, volejbale, hádzanej, basketbale, malom futbale (chlapci a dievčatá) a vybíjanej dievčat, ktoré sú zároveň školské M SR.

Sprievodné športové súťaže: prehadzovaná, letný biatlon, bejzbal, nohejbal, malý maratón (v rámci slávnostného otvorenia), Beh olympijského dňa (chlapci a dievčatá).

Poistenie:

Účastníci olympiády Kalokagatia 2018 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Úhrada:

Športové súťaže Kalendára Školské M SR - Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži. Pokyny k cestovnému v prílohe.

Sprievodné športové súťaže – podľa osobitných pokynov.

Štartovné:

Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 3 € / športovec

alebo

Úhrada vopred na účet SK82 1111 0000 0013 7601 5029 je vo výške 2 € / športovec.

Do poznámky treba uviesť : názov akcie a šport a kategória (napr. Kalokagatia/volejbal/D), názov školy, pri kategórii jednotlivcov uviesť celé meno a priezvisko pretekára.

Úhradu na účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred.

Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.

Účastníci zo zahraničia podľa osobitných pokynov.

Prezentácia pre všetky športy:

V Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava :

19. júna 2018 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci,

20. júna 2018 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov.

20. júna 2018 od 12.00 – 14.00 h – letný biatlon

P O Z O R!

BASKETBAL dievčat bude mať prezentáciu priamo v Piešťanoch.

19. júna 2018 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci – prezentácia na hoteli SATELIT (ul. Nám. J. Murgaša 3), kde budú aj ubytovaní.

20. júna 2018 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov – priamo na športovisku v DIPLOMAT Aréne .

Pri prezentácii odovzdajú účastníci: vyplnené prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a štartovné (obe v dvoch vyhotoveniach) a účastníci školských M SR aj súpisku vytlačenú zo školského portálu.

Upozornenie: Bez prihlášky cez portál nebudú pripustení k štartu.

Pri prezentácii bude potrebné odovzdať aj podpísane tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografovaním na podujatí (tlačivo v prílohe).

Po prezentácii 20.6. sa všetci presunú na jednotlivé športoviská kyvadlovou dopravou, ktorá bude zabezpečená od reštaurácie RELAX (vedľa MŠH) na jednotlivé športoviská.

ORGANIZAČNÉ POKYNY pre všetkých zúčastnených budú zasielané od 5.júna 2018.

Žrebovanie:

15. júna 2018 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.

Rozhodcovia a pravidlá:

Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, kalendára ŠŠS a predpisov v jednotlivých usmernenia vydaných k podujatiu.

Hrací systém a časový rozpis:

Bude upresnený po uzávierke prihlášok a zverejnený pred každou súťažou.

Pri kolektívnych športoch za účasti ôsmych zástupcov bude hrací systém nasledovný:

Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom (A1 – B2, B1 – A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3.miesto. Družstvá z 3.miesta v skupinách hrajú o 5.miesto a družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto.

Pri kolektívnych športoch za účasti štyroch príp. 5 družstiev sa bude hrať systémom každý s každým.

Ak je družstvo zo súťaže vylúčené alebo zo súťaže vystúpi, anulujú sa všetky jeho výsledky a v poradí sa neuvádza.

Ceny: Diplomy, poháre , medaily Kalokagatie.

Tituly:

Kolektívy a jednotlivci na prvých troch miestach získajú ocenenia KALOKAGATIE 2018. V školských M SR aj titul „Školský majster Slovenska“.

Protesty:

Prekladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2018.

Kontrola totožnosti:

Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz poistenca podľa potreby pri prezentácii. Je možné žiadať overenie súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev.

Zdravotnícka služba :

Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení.

POZOR:

Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....)

Výstroj:

V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len lopty k súťažiam.

Prihlášky:

Zaslať organizátorovi e mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) a prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku nawww.skolskysport.sk - najneskôr do piatku 8. júna 2018

(tlačivá v prílohe):

Informácie: Andrea Ristová

ŠTK SAŠŠ

Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01

tel. 0903 264571

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

POZOR!!! Prihlášku na ATLETIKU je potrebné zaslať aj Františkovi Tóthovi prostredníctvom http://prihlasky.awebin.sk.

Prihláška tvorí prílohu a musí byť kompletne vyplnená a potvrdená riaditeľom školy.

Podmienkou účasti je zaslaná prihláška a príloha k prihláške podľa pokynov vyššie. Súpiska súťažiacich musí byť vložená na portáli školského športu.

Ďalšie informácie získate aj na www.kalokagatia.skwww.sass.sk a FB profile/Slovenska Asociacia Sportu Na Skolach.

Vaše aktuality o postupových súťažiach (okresné, krajské kolá), výsledky, zaujímavosti či fotky môžete zasielať - k uverejneniu na FB - na e mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje dodržiavať zásady

FAIR PLAY.

  • Počas olympiády KALOKAGATIA 2018 sa budú udeľovať:

ZELENÉ KARTY FAIR PLAY (ďalej len Fair play karta)

Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

  • Pri slávnostnom vyhodnotení každého turnaja či pretekov sa môže udeľovať špeciálna Cena fair play .
  • KALOKAGATIA je podujatím, na ktorom sa bude udeľovať aj MEDZINÁRODNÁ TROFEJ FAIR PLAY za najvýraznejší počin v duchu FAI PLAY.

Účastníci KALOKAGATIE 201 8 sa môžu zúčastniť MALÉHO MARATÓNU, ktorý sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia. Svoju účasť nahlásia najneskôr pri prezentácii 20.6.2018 do 9.00 h .

Účastníci KALOKAGATIE 201 8 sa môžu počas podujatia zúčastniť VÝSTAVY ocenených výtvarných prác v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

TEŠÍME sa na Vašu účasť!