Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
STANOVY

občianskeho združenia „Kalokagatia na Slovensku“

 

Článok 1
Názov a sídlo organizácie

1. „KALOKAGATIA NA SLOVENSKU“ (ďalej len Kalokagatia) ako občianske združenie je nezávislou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, ktorá združuje fyzické a právnické osoby a iné kolektívy, s cieľom propagovať antické myšlienky spájania telesnej dokonalosti s ľudským dobrom.

2. Združenie má postavenie samostatnej právnickej osoby s originálnou právnou subjektivitou. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Sídlom organizácie je Trnava.

Článok 2
Poslanie a ciele organizácie

1. Poslaním Kalokagatie je všestranne napomáhať šíreniu antických myšlienok, olympijských ideálov a zásad FAIR-PLAY, rozvoju športovej a kultúrnej činnosti predovšetkým detí a mládeže na školách v Slovenskej republike. K tomu vytvárať materiálne a personálne podmienky.

2. K naplneniu svojho poslania spolupracuje so Slovenským olympijským výborom, Ministerstvom školstva, štátnou správou v školstve i kultúre, telovýchovnými a športovými organizáciami.

3. V medzinárodnom styku spolupracuje s organizáciami podobného zamerania.

Článok 3
Členstvo, práva a povinnosti členov

1. Členstvo v organizácii je otvorené a dobrovoľné, kolektívne alebo individuálne. Členom organizácie sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba prípadne iný kolektív, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji činnosti organizácie, súhlasia s týmito stanovami a písomne o to požiadajú. Ich členstvo vzniká dňom registrácie Výkonným výborom Kalokagatie.

2. Výnimočne je možné čestné členstvo v Kalokagatii. Rozhoduje o ňom Výkonný výbor.

3. Člen Kalokagatie má právo:
a) zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach organizovaných Kalokagatiou a podieľať sa na výhodách poskytovaných členom.
b) uplatňovať svoje názory, podávať návrhy a pripomienky k činnosti, vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení orgánov.
c) navrhovať a voliť zástupcov do orgánov.

4. Člen Kalokagatie má povinnosť:
a) aktívne sa podieľať na činnosti organizácie, zapájať sa do organizovania športu a kultúry na školách, zastupovať a obhajovať záujmy organizácie v miestach pôsobenia.
b) plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, uznesení orgánov a programu Kalokagatie.

5. Členstvo v Kalokagatii zaniká:
a) vystúpením
b) vylúčením
c) úmrtím fyzickej alebo zánikom právnickej osoby
d) zánikom občianskeho združenia „KALOKAGATIA NA SLOVENSKU“

6. Člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť z organizácie. Členstvo zaniká uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo rozhodnutie o vystúpení písomne doporučené Výkonnému výboru Kalokagatie.

7. Ak sa dopustí člen Kalokagatie konania, ktoré je nezlúčiteľné s jeho členstvom v organizácii, môže Snem rozhodnúť o jeho vylúčení. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právnej moci tohto rozhodnutia. Opätovné členstvo je možné len so súhlasom Snemu.

8. Práva a povinnosti členov Kalokagatie uskutočňujú ich oprávnení zástupcovia v orgánoch alebo priamo členovia Kalokagatie v mieste a rozsahu svojej pôsobnosti.

Článok 4
Organizačná štruktúra a orgány Kalokagatie

1. Základným článkom v organizačnej štruktúre Kalokagatie je klub. Existujú samostatne pri školách a školských zariadeniach, telovýchovných subjektoch a iných inštitúciách. Poslaním klubov je združovať členov s cieľom napĺňať myšlienky Kalokagatie a olympijské ideály, vytvárať k tomu primerané podmienky. Kluby organizujú svoju činnosť samostatne, pričom rešpektujú uznesenia, pokyny a odporúčania orgánov Kalokagatie, volia delegátov na Snem Kalokagatie.

2. Najvyšším orgánom Kalokagatie je Snem. Schádza sa raz za dva roky, mimoriadne i častejšie – ak o to požiada najmenej tretina členov. Snem volí Výkonný výbor Kalokagatie a revíznu komisiu, schvaľuje stanovy a program Kalokagatie, rozhoduje o vzniku a zániku organizácie. Snem sa riadi stanovami a vlastným rokovacím poriadkom. Voľby predsedu a predsedu revíznej komisie uskutočňuje podľa vlastného volebného poriadku. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných.

3. Výkonný výbor Kalokagatie riadi činnosť organizácie v období medzi Snemami. Zasadá spravidla štvrťročne, v prípade potreby i častejšie. Zabezpečuje úlohy obsahovo vymedzené základnými dokumentmi, koordinuje činnosť Kalokagatie, zostavuje rozpočet a rozhoduje o použití finančných prostriedkov. K zabezpečeniu špecifických úloh Kalokagatie zriaďuje odborné komisie.

4. Revízna komisia zodpovedá za vykonanie kontroly hospodárenia organizácie a uplatňovanie jej urýchlených práv. O výsledkoch svojej práce zodpovedá Snemu.

Článok 5
Majetok a hospodárenie organizácie

1. Majetok organizácie tvoria finančné fondy, hmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú najmä:
a) dobrovoľné príspevky členov
b) príspevky zo štátneho rozpočtu
c) príspevky zo Štátneho fondu TK
d) dotácie a dary sponzorov
e) príjmy z vlastnej športovej, podnikateľskej a inej hospodárskej činnosti.

3. Hospodárenie organizácie sa riadi rozpočtom na dvojročné obdobie, schváleným Snemom.

4. Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje Výkonný výbor Kalokagatie.

5. O pohyboch hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie rozhoduje Výkonný výbor Kalokagatie v súlade so zásadami hospodárenia.

6. Finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubov disponujú tieto podľa vlastných zásad.

7. Pri zániku občianskeho združenia „KALOKAGATIA NA SLOVENSKU“, snem menuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkovo-právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Právne úkony v mene organizácie vykonáva jej predseda a ďalší členovia organizácie alebo osoby na základe a rozsahu písomne udelenej plnej moci.

2. Ak je k plnosti hospodársko-právnych úkonov potrebná písomná forma, riadi sa ich právna realizácia podľa ustanovení obchodného a občianskeho zákonníka.

3. Zmeny a doplnky schvaľuje najvyšší orgán – Snem.

4. Výklad týchto stanov prináleží len Výkonnému výboru Kalokagatie.